Про затвердження тарифів на водопостачання, водовідведення та вивезення ТПВ ЖКК “ Мирненський “

22.02.2018 16:19

 

МИРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

с. Мирне

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акта

« Про затвердження тарифів на комунальні послуги, які надаються ЖКК «Мирненський»

 

Розглянувши проект регуляторного акта, а саме проект рішення Мирненської сільської ради «Про затвердження тарифів на комунальні послуги, які надаються ЖКК «Мирненський»,  керуючись п.30 ст..26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сесія сільської ради 

В И Р І Ш И Л А :

                   1 Оприлюднити повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, а саме проекту рішення Мирненської сільської ради «Про затвердження тарифів на комунальні послуги, які надаються ЖКК «Мирненський», відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному сайті Мирненської сільської ради www.msrada.com.ua

                   2.Після спливу місячного   строку, визначеного у п.2 цього рішення, розглянути зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань, щодо проекту регуляторного акта, про який йде мова у п.1

даного рішення.

                   3.Здійснити інші необхідні заходи відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

                   4.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

                  Голова ради                                           О.С.Коваленко

 

с. Мирне

22 лютого 2018 р.

№ 230-21-VIІ

     

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного  впливу 

 

Проекту рішення Мирненської сільської ради «Про затвердження тарифів на комунальні послуги, які надають ЖКК «Мирненський» на території сільської ради»

Даний аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення Мирненської сільської ради «Про затвердження тарифів на комунальні послуги,  що надаються ЖКК «Мирненський» (далі – Аналіз) підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному рішенню.

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Статтею 7 Закону України «Про встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення на території сільської ради»,  передбачено, що повноваження встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги належать органам місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Сільські, селищні, міські та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Регулювання тарифів є складовою системи  управління житлово-комунальним комплексом.

Відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Однією з основних видів діяльності підприємства ЖКК «Мирненський» є добича і подача питної води, пропуск та очищення стоків.

Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності та підвищення рівня життя населення.

Сучасний незадовільний стан водних об’єктів показує, що проблеми у сфері охорони вод від забруднення та виснаження не тільки не знайшли вирішення, а й значно загострились, особливо в останні роки.

Тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення не відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування підприємства в цілому та поступовий його занепад.

Враховуючи те, що вартість електроенергії є основою складовою вартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання.

Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають для села Іванків стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

У зв’язку з відсутністю обігових коштів підприємство не має змоги здійснювати ремонт та оновлення основних фондів, та запроваджувати заходи з енергозбереження, зменшення фактичних втрат води.

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав та обов’язків, нижчезазначених груп, а саме:

  • органа місцевого самоврядування;
  • споживачів послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

Цілі державного регулювання:

- забезпечення своєчасного і в повному обсязі надання послуг з централізованого  водопостачання та водовідведення;

- підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- покращення стану економіки, стабілізація фінансового стану та сприяння беззбиткової роботи ЖКК «Мирненський».

- забезпечення розрахунків за енергоносії в повному обсязі та недопущення зростання кредиторської заборгованості;

- своєчасний ремонт та заміна обладнання, яке використовується на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- скорочення понаднормативих втрат води;

- вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;

- інформаційне забезпечення усіх груп, яких стосується прийняття даного рішення.

3. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання вищезазначеної проблеми, обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

Для врахування інтересів як споживачів, так і підприємства – забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів в с. Мирне та с. Малі Єрківці в повному обсязі підвищеної якості, та поліпшення фінансового стану ЖКК «Мирненський», рішенням Мирненської сільської ради здійсниться регулювання шляхом затвердження тарифів на послуги з  водопостачання та водовідведення.

 

Тарифи на послуги з 

водопостачання та водовідведення

 

І група населення                                - 23,00 грн. за 1 куб. м

І група населення ( без лічильника)    - 133,40 грн. за 1 куб.м

  Водопровід без водовідведення       

  ( приватний сектор)                            - 89,96  грн. за 1 куб. м.

  Дворова колонка ( з жовтня по березень) – 44,97 грн. за 1 куб.м

  вулична колонка                                         -  34,12 грн. за куб.м

           ІІ – ІІІ група споживачів                              - 28,70 грн. за 1 куб. м

Тариф на вивезення ТПВ                                      - 15,00 грн. за 1 людину

 

4.Можливість досягнення вищезазначеної мети  у разі прийняття вказаного регуляторного акта.

 

На виконання вимог зазначеного регуляторного акта можуть впливати різні обставини, як позитивні, так негативні.

Запропоновані тарифи мають позитивно вплинути на якість послуг.

Проте, на результативність зазначених цілей можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори як: підвищення цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, рівня мінімальної заробітної плати. Але з урахуванням можливості прийняття тарифів вплив вище наведених чинників буде мінімальний.

5. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття рішення сільською радою визначено із застосування методу аналізу вигод та втрат.

Вигоди:

Реалізація рішення по затвердженню тарифів на послуги з водопостачання повинна забезпечити своєчасні розрахунки за енергоносії, по податковим зобов’язанням, покращити якість надання послуг, забезпечити стале водопостачання населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Втрати:

При розрахунку тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення передбачається низький відсоток капітальних витрат.

6. Обґрунтовано пропонований строк дії регуляторного акта

Термін дії даного регуляторного акта буде залежати від змін в законодавстві та стану підприємства, тому що чинним законодавством не передбачено термін дії законодавчих актів, відповідно до яких вводиться державне регулюванні тарифів на зазначені послуги.

7. Визначені показники результативності регуляторного акта:

Реалізація рішення дозволить покращити якість послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

8. Відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу результатів перевірок контролюючими органами по додержанню підприємством затверджених тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.

 

 

Голова ради                                               О.С.Коваленко

 

22.02.2018